Stichting Hadrianus

 

Over de Stichting Hadrianus:

De reden voor de oprichting van Stichting Hadrianus is het doen herleven van oude kennis en inzichten. Tijdens het doctoraatonderzoek van de oprichter, Kasper Spruyt, in de periode 2002-2006, bleek dat veel oude kennis en inzichten in management en organisatie gedurende de tijd verloren gaan – veel meer dan ooit gedacht. Ten behoeve van het doctoraatonderzoek zijn oude theorieën met nieuwe vergeleken, en oude managers met nieuwe. Het lijkt erop dat iedere generatie (managers) steeds opnieuw het wiel uitvindt. En vandaar dat de geschiedenis zich steeds herhaalt – op macro- en micro-niveau.

“Ik ben een bekeerling. Ik geloofde heilig in de zegeningen van Verlichting en Romantiek. Ik begon te twijfelen toen ik de oude Romeinen bestudeerde teneinde te bewijzen dat hun kennis primitief en gebrekkig is. Op een goed moment kwam ik tot het inzicht dat niet hún denken, maar het ónze primitief en gebrekkig is! Een ware ommekeer! Wat ik wilde beschrijven als een achterhaalde wereldbeschouwing – het antieke denken over mens en maatschappij – bleek verregaande superieur aan het nieuwe denken in onze huidige tijd…Ook meende ik dat het christendom een terugval was ten opzichte van de antieken, een geestelijke barbarij die pas in de Renaissance weer overwonnen is. Maar opnieuw moest ik mijn oordeel herzien! Reuzen van het christelijke denken – bijvoorbeeld Augustinus en Thomas van Aquino – hebben wezenlijke dingen ingezien die voor antieken – zelfs voor Plato en Aristoteles – verborgen zijn gebleven. Die kennis en inzichten kunnen we niet vergeten zonder onszelf en de wereld grote schade te berokkenen. Ik noem mezelf geen christen, maar wel een groot liefhebber van het christendom. De Bijbelse traditie is een onmisbare bron van wijsheid, zelfs voor de meest verstokte atheïst! De stupide, zelfgenoegzame oppervlakkigheid van het ‘nieuwe denken’ uit de Verlichting en Romantiek, iedere dag weer zichtbaar in onze samenleving, voorspelt niet veel goeds voor onze toekomst.”

Prof. dr.A, Kinneging (2005)

Als symbolische naam voor het doel van de stichting is gekozen voor Hadrianus. De Romeinse keizer Hadrianus is geroemd om zijn wijsheid en bijzondere militaire en bestuurlijke talenten, mede voortkomend uit (voor die tijd) klassieke kennis en inzichten. Opgeleid door de beste leermeesters, verrijkt door vele reizen en culturen, wint Hadrianus politieke strijd en oorlogen, en brengt hij het Romeinse rijk op haar hoogste punt. Een periode van wetenschap, innovaties, bouw, sport en welzijn, met klassieke Romeinse deugden: moed, vastberadenheid, trouw en eerlijkheid. In dezelfde geest wil Stichting Hadrianus een steentje bijdragen – samen met vele anderen – aan effectieve organisaties en een ontwikkelde en vruchtbare samenleving.

Afsluitend: een mooi voorbeeld van verloren kennis in het tijdsbestek van één generatie is de analyse van Galbraith (klik voor pdf) rond 1960 in relatie tot de huidige kredietcrisis (anno 2008/2011).

Bronnengebruik:

Stichting Hadrianus maakt in haar werk gebruik van uiteenlopende bronnen. Stichting Hadrianus is bij het regelen van de auteursrechten van gepubliceerde en geciteerde teksten zorgvuldig te werk gegaan. Alvorens tot publicatie over te gaan, is getracht de rechthebbende(n) te achterhalen. Degenen die desondanks menen zekere rechten te kunnen doen gelden, kunnen zich tot onze stichting wenden.